Przejdź do stopki

Zarządzenie nr 135/2016/14.10.2016 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 października 2016r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem” (zadanie 3 Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym).

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "Dunajec" sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11 października 2016 r., do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że decyzją z dnia 23.03.2016r. została zmieniona decyzja nr PPOŚ.6220.3.2015.2016D z dnia 18.03.2016r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz - Gmina Chełmiec..."

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem. Referat: Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21 września 2016r.

Do 15 września 2016 roku można składać wnioski o stypendium socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 514 złotych netto.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia strony postępowania, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja DW 975 na odcinki Gmina Wojnicz - Gmina Chełmiec (DK 75)..."

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.06.2016r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 1561K..."

Zawiadomienie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o wydaniu postanowienia nr PPOŚ.6220.10.2016 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja DW975 na odcinku Gmina Wojnicz - Gmina CHełmiec (DK75) - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy DW975...".