Przejdź do stopki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej gminagrodek.pl

 

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej gminagrodek.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://gminagrodek.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54

33 - 318 Gródek nad Dunajcem

telefon: 18 440 10 34

faks: 18 440 10 35 wew. 20

e-mail: gmina@gminagrodek.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-18

 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • brak struktury nagłówków w artykułach, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • na stronie występują elementy bez widocznego focusa,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

W zakresie dostępności architektonicznej: Mariusz Baziak

e-mail: mbaziak@gminagrodek.pl

Telefon: 18 440 10 35 wew. 34

W zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej: Robert Koterla

e-mail: rkoterla@gminagrodek.pl

Telefon: 18 440 10 35 wew. 18

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • bezpośrednio przy budynku urzędu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek urzędu nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wewnątrz budynku nie ma windy,
 • szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 • toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

W związku niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w następujący sposób;

 • osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie lub mailowo poinformować pracownika właściwego dla danej sprawy referatu o wizycie, wówczas obsługa danej osoby będzie miała miejsce na parterze budynku urzędu lub poza budynkiem.

Pliki