• MIESZKAŃCY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ WYMIANY KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY GAZOWE LUB BIOMASĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOTACJI DO WYSOKOŚCI 14 000 ZŁ

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej gminagrodek.pl

 

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej gminagrodek.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://gminagrodek.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54

33 - 318 Gródek nad Dunajcem

telefon: 18 440 10 34

faks: 18 440 10 35 wew. 20

e-mail: gmina@gminagrodek.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-18

 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • brak struktury nagłówków w artykułach, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • na stronie występują elementy bez widocznego focusa,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

W zakresie dostępności architektonicznej: Mariusz Baziak

e-mail: mbaziak@gminagrodek.pl

Telefon: 18 440 10 35 wew. 34

W zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej: Robert Koterla

e-mail: rkoterla@gminagrodek.pl

Telefon: 18 440 10 35 wew. 18

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • bezpośrednio przy budynku urzędu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek urzędu nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wewnątrz budynku nie ma windy,
 • szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 • toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

W związku niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w następujący sposób;

 • osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie lub mailowo poinformować pracownika właściwego dla danej sprawy referatu o wizycie, wówczas obsługa danej osoby będzie miała miejsce na parterze budynku urzędu lub poza budynkiem.

Załączniki