Przejdź do stopki

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Treść

I. KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Andrzej Wolak

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

  • kierowanie pracą referatu
  • prowadzi sprawy związane z Planowaniem Przestrzennym (zmiany MPZP, studium, opiniowanie podziałów, wypisy i wyrysy z MPZP, opinie urbanistyczno – architektoniczne pomników i dzieł plastycznych)
  • prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków, ewidencją cmentarzy i utrzymaniem grobów wojennych

II. PRACOWNICY REFERATU

mgr inż. Katarzyna Górska - referent

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

  • prowadzi postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć na środowisko
  • prowadzi sprawy związane z ochroną przyrody (wycinka drzew, rejestr pomników przyrody)
  • prowadzi ewidencję azbestu
  • współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie czystości kąpielisk
  • przygotowuje opinie Wójta wynikające z prawa geologicznego

Andrzej Bugański - podinspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

  • prowadzi sprawy związane z zarządzaniem pasem drogowym z wyłączeniem inwestycji i utrzymania dróg gminnych (ewidencja dróg, zajęcie lub wyłączenie pasa drogowego, wbudowanie urządzeń obcych, naliczanie opłat, oświadczenia o dostępie do dróg gminnych, projekt organizacji ruchu)
  • prowadzi sprawy związane z oświetleniem ulicznym

Ewa Drozd - podinspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

  • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (ewidencja zawartych umów, rejestr działalności regulowanej, ewidencja opłat, kontrole, egzekucja)
  • prowadzi sprawy związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych

Beata Górska - referent

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

  • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (ewidencja złożonych deklaracji, aktualizacja bazy z zakresu gospodarki odpadami, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, realizacja umowy z odbiorcą odpadów, kontrole, sprawozdania)

Monika Mróz - referent

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

  • prowadzi sprawy związane z programem „Czyste Powietrze” z wyłączeniem wydawania zaświadczeń,
  • prowadzi sprawy związane z ochrona powietrza i efektywnością energetyczną, kontrole
  • Prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków (baza CEEB) na terenie gminy