Przejdź do stopki

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

Treść

LECZENIE ODWYKOWE OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Co powinienem wiedzieć?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację nieletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć: członek rodziny, krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, kuratorzy sądowi). Do złożenia wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do dwóch miesięcy. Termin ten może ulec zmianie.

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty

Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

W przypadku gdy nie ma możliwości pobrania wniosku, można napisać i złożyć zwykłe podanie.

Wnioskodawca:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • nr telefonu.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia i PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • uzasadnienie.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić i złożyć wniosek:

 • na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy ( tylko w zamkniętej kopercie z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )
 • lub w pok. 11 piętro I w Urzędzie Gminy
 • lub przesłać wypełniony wniosek pocztą.
Krok 2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek. W ramach Komisji działa Zespół ds. ds. Orzekania i motywowania do leczenia – zajmuje się problemem nadużywania alkoholu realizując następujące zadania: rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu po zebraniu informacji dodatkowych w rozmowie z wnioskodawcą; przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia; w przypadku stwierdzenia, podczas rozeznania sytuacji rodzinnej osoby zgłoszonej do komisji, stosowania przemocy wobec bliskich, komisja niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania przemocy; w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; po uzyskaniu opinii biegłych sądowych GKRPA zamyka sprawę w przypadku gdy nie ma podstaw do leczenia odwykowego lub kieruje sprawę do Sądu zgodnie z zaleceniem biegłych; kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego osób nie zgłaszających się na rozmowy do GKRPA.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji udziela:

 • Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gródek nad Dunajcem, I piętro, pok. 11, tel. (18) 4401035 wew.41, 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Można załatwić sprawę przesyłając wniosek pocztą.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.