Przejdź do stopki

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Treść

I. KIEROWNIK REFERATU

 


II. PRACOWNICY REFERATU

mgr Małgorzata Basta -  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie sprostowania, uzupełnienia, umiejscowienia aktu,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk,
 • organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • prowadzenie archiwum USC,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Marek Wolak  - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • przyjmowanie i przygotowywanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie oraz unieważnianie dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw meldunkowych,
 • przygotowywanie spisu wyborców przed zarządzonymi wyborami lub referendum,
 • kwalifikacja wojskowa,
 • nadanie numeru PESEL
mgr inż. Robert Koterla - Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • współpraca  z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP),
 • przyjmowanie i wprowadzanie wniosków do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Bernadeta Dumana- Inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Gminy i jej komisji,

 • przygotowanie sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji,

 • sporządzanie protokołów  z obrad Sesji i Komisji,

 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych.
   

Danuta Mlyczyńska- Inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

1. sprawy oświatowe w tym:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych,
 • przygotowanie materiałów w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i  gimnazjów oraz ustalania granic ich obwodów,
 • przygotowanie materiałów w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz awansu zawodowego,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny pracy dyrektorów szkół.

2. sprawy ochrony zdrowia:

 • tworzenie bazy danych na temat całokształtu działalności placówek służby zdrowia.
 • sporządzanie opracowań i sprawozdań  wynikających z ustaw.

3. sprawy kultury fizycznej i sportu:

 • rozliczanie dotacji otrzymanych przez kluby sportowe w ramach powierzanych im zadań.
 • sporządzanie opracowań i sprawozdań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie.

 

mgr Anna Różańska- Podinspektor

Dane kontaktowe:

 • pokój nr 3 (Dziennik Podawczy)
 • tel. 18 440 10 35
 • e:mail: amlyczynska@gminagrodek.pl

Zadania i kompetencje:

 • prowadzi kancelarię ogólną urzędu,
 • prowadzi archiwum urzędu,
 • udziela stronom informacji i wyjaśnień dotyczących podstawowych zakresów zadań poszczególnych referatów,
 • prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem materiałowo- technicznym oraz konserwacją
 • wyposażenia urzędu