Przejdź do stopki

Skład - zespoły

Treść

Na podstawie art. 41.1 ust.3 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1030) Zarządzeniem nr 124/2018 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 sierpnia 2018 roku powołano Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

Bożena Mlyczyńska – przewodnicząca

Alina Hajduk – zastępca przewodniczącej

Krystyna Mlyczyńska – sekretarz

Bożena Kafel – członek

Jakub Orzeł – członek

Alicja Pierzchała – członek

Sabina Wolak – członek

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja pracuje w pełnym składzie lub w dwóch zespołach co najmniej trzyosobowych wyłonionych z jej składu.

Zespół ds. orzekania i motywowania do leczenia.

Do zadań Zespołu ds. Orzekania i motywowania do leczenia należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcie leczenia odwykowego oraz udzielanie poradnictwa w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin,
 2. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia odwykowego i innych instytucji udzielających pomocy specjalistycznej,
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu względem osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 4. Podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Procedurą Niebieskie Karty,
 5. Udział w postępowaniu złożenia wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. Kierowanie na badania do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 7. Udział w pracach grup roboczych w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy,
 8. Udział w postępowaniach sądowych w sprawie zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowania  wniosków.

Do zadań Zespołu ds. Kontroli punktów sprzedaży i opiniowania wniosków należy w szczególności:

 1. współpraca z Urzędem Gminy Gródek nad Dunajcem w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem,
 2. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez wójta na podstawie upoważnienia organu zezwalającego oraz przekazanie informacji organowi zezwalającemu o wynikach przeprowadzonej kontroli,
 3. przeprowadzanie wizji lokalnych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.