Przejdź do stopki

Kolejne nabory na obszarze Śliwkowego Szlaku

Treść

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuję, iż w październiku i listopadzie 2017 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej przedstawiamy wstępne terminy naborów ...

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuję, iż w październiku  i listopadzie 2017 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej przedstawiamy wstępne terminy naborów:

 1. Działania promujące zasoby i walory obszaru, w szczególności w oparciu o markę „Śliwkowego Szlaku”- liczba inicjatyw wokół budowy i rozwoju marki „Śliwkowy Szlak” (1.2.2) –  grant zaplanowany na 23 października – 10 listopada 2017 r. 
 2. Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów – liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR (1.3.1) – grant zaplanowany na 23 października – 10 listopada 2017 r. 
 3. Podnoszenie kompetencji społeczeństwa lokalnego, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych (1.1.1) – grant zaplanowany na 23 października – 10 listopada 2017 r. 
 4. Zbudowanie partnerstwa lokalnego w tym w zakresie ochrony środowiska
  i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, innowacji oraz nowych technologii (1.1.2) -  grant zaplanowany na 23 października – 10 listopada 2017 r. 
 5. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej
  i małego przetwórstwa (2.1.1) -  konkurs zaplanowany na 23 października – 13 listopada 2017 r. 
 6. Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład
  w zachowanie tradycji  (1.3.2) – konkurs zaplanowany na 23 października – 17 listopada 2017 r. 
 7. Działalność centrum przetwórstwa lokalnego (2.1.1) – konkurs zaplanowany na 23 października – 17 listopada 2017 r. 
 8. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
  w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych (1.2.1) – konkurs zaplanowany na 23 października – 17 listopada 2017 r. 
 9. Budowa lub rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru i turystów – liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (1.3.1) – konkurs zaplanowany na 23 października – 17 listopada 2017 r. 

Konsultacji dotyczących przygotowania dokumentacji do naborów udziela biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku (tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).