Przejdź do stopki

Sekretarz Gminy

Treść

Sekretarz Gminy  - mgr Paulina Furtak

Dane kontaktowe:


Zakres obowiązków:
Sekretarz – jest kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, zapewnia  sprawne funkcjonowanie Urzędu, sprawuje nadzór nad realizacją zadań poprzez Referaty Urzędu, a w szczególności:

 • koordynuje i nadzoruje politykę informacyjną Urzędu,
 • czuwa nad terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania Urzędu i jego komórek organizacyjnych,
 • przedkłada Wójtowi propozycje zmian Regulaminu, w tym związane z ustawowymi zmianami zadań Gminy i zmianami kompetencyjnymi,
 • nadzoruje przygotowanie projektów Zarządzeń Wójta,
 • przekazuje odpowiednim Referatom ustalenia Wójta  do realizacji i kontroluje ich wykonanie,
 • koordynuje prace dotyczące przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych Radzie,
 • rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Referatami,
 • planuje szkolenia pracowników,
 • prowadzi księgę kontroli,
 • prowadzi ewidencję przepisów prawnych, w tym ewidencję aktów prawa miejscowego,
 • w zakresie ustalonym  i powierzonym przez Wójta wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 • zapewnia warunki materialno – techniczne dla działalności Urzędu,
 • nadzoruje zakup środków trwałych,
 • w zakresie skarg i wniosków:
  • prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłów RP i Senatorów oraz prowadzi postępowania wyjaśniające w tych sprawach,
  • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski do podpisu Wójta,
  • zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb  Wójta.
  • koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych  Wójta,
  • doręczanie wymienionych w punkcie powyżej dokumentów popodmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  • prowadzenie rejestru zarządzeń, zarządzeń wewnętrznych i poleceń Wójta.