Przejdź do stopki

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza, że: do dnia 10 lutego 2021r. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a realizujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się w formie pisemnej poprzez złożenie oferty o dotację na realizację tych zadań.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w Jelnej...

W załączeniu pismo Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej odnośnie koronawirusa