Przejdź do stopki

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Treść

 

Znak: PPOŚ.6220.3.2020                          Gródek nad Dunajcem, dnia 13.10.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Gródek nad  Dunajcem, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

 1. Na wniosek Sp. z o. o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 w dniu 30.10.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z części złoża kruszywa naturalnego „Rożnów -Dwory III” na działkach ewidencyjnych nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 oraz na działce nr 88 jej północno-wschodniej części w miejscowości Rożnów, w gminie Gródek nad Dunajcem.
 2. W ramach wszczętego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.
 4. Wydanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Nowym Sączu i uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.
 5. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem – Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Gródek nad Dunajcem  54 od wtorku do piątku w godzinach od 715 – 1515, a w poniedziałek w godzinach od 800 – 1600.
 6. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
 7. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:
 • w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,
 • ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gródek nad Dunajcem.
 • na adres: gmina@gminagrodek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,   

 

w terminie 30 dni tj. w okresie od 14 października do 12 listopada 2021 r.

 

 1. Wnioski i uwagi rozpatrzone zostaną w toku postępowania, a odniesienie się do nich zawarte zostanie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Wnioski i uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

  Z up. Wójta

  mgr Edyta Brongiel

  Zastępca Wójta