Przejdź do stopki

Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej oceny na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 oraz 2022 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” oraz zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 12 listopada 2021 r. o godz. 14:00.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: