Przejdź do stopki

Obwieszczenie PPOS.6220.02.2020

Treść

 

Znak: PPOŚ.6220.2.2020                           Gródek nad Dunajcem, dnia 30.06.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka z o. o. z siedzibą przy Al. Batorego 90 w Nowym Sączu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny za złoża kruszywa naturalnego „Zagórze 3” zlokalizowanego na działkach nr 125,126,127,128,129, 130, 133/2, 134, 135/2, 135/3,135/4, 136/1,136/2, 136/3 137/1,137/2 obręb: Zagórze, miejscowość Rożnów, gmina Gródek nad Dunajcem” na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.256                    z późniejszymi zmianami) i n f o r m u j ę strony postępowania administracyjnego, że:

     W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 28.06.2021 r. znak: jw. podjęto zawieszone postanowieniem  z dnia 21.12.2020 r. znak: jw. postępowanie w sprawie wydania decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny za złoża kruszywa naturalnego „Zagórze 3” zlokalizowanego na działkach nr 125,126,127,128,129, 130, 133/2, 134, 135/2, 135/3,135/4, 136/1,136/2, 136/3 137/1,137/2 obręb: Zagórze, miejscowość Rożnów, gmina Gródek nad Dunajcem”

-  Pismem z dnia 30.06.2021 r., znak: j.w. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska od wtorku do piątku w godzinach od 715 – 1515, a w poniedziałek w godzinach od 800 – 1600.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.256 z późniejszymi zmianami) niniejsze ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

Józef Tobiasz