Przejdź do stopki

Uchwała nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r.

Treść

Uchwała Nr XLVII/371/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.

 

w sprawie sprawie wyznaczenia obszarów, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.13b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 

Działając na podstawie art.18, ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami: i art.13c ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001r. Nr 84, poz.906, zm. Dz. U. z 2010r. nr 149, poz. 996), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem na wniosek Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem, uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyznacza się obszary na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem, wpisane do rejestru o którym mowa w art. 13b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

§ 2. 

Granice wyznaczonych obszarów określają karty dokumentacyjne osuwisk wraz z opinią o Nr: 1210032-2, 1210032-5, 1210032-9, 1210032-17, 1210032-18, 1210032-21, 1210032-22, 1210032-30, 1210032-33, 1210032-35. Dwie ( lub jedna) ostatnie cyfry z numeru kart dokumentacyjnych osuwisk z opinią (numer po myślniku) odzwierciedlają numer obszarów osuwiskowych uwidocznionych na załącznikach graficznych – mapach topograficznych w skali 1: 10000 o nr: M-34-78-C-b-3, M-34-78-C-d-4, M-34-78-D-c-2, M-34-78-D-c-3, M-34-78-D-a-4, M-34-78-D-c-1, M-34-78-C-b-4, M-34-78-D-a-3, M-34-78-C-d-2, M-34-78-C-d-3, M-34-78-C-d-1, M-34-78-C-b-2, M-34-78-C-b-1, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych gminy (sołectwach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i stronie internetowej www.grodek.sacz.pl 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/371/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.

 

Załączniki graficzne - mapy topograficzne