Przejdź do stopki

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie obejmującym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. Deklarację będą przyjmowane do 22 listopada 2016r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Gródek nad Dunajcem o dofinsowanie projektu pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do składania deklaracji udzału w planowanym przedsięwzięciu.
Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które może wynosić do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.
Projekt realizowany będzie w celu zagospodarowania ścieków poza obszarem wyznaczonym Uchwałą nr VII/121/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gródek nad Dunajcem, a także w terenach gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

Mapa z naniesionym obszarem aglomeracji Gminy Gródek nad Dunajcem dostępna jest TUTAJ (na interaktywnej mapie należy w wykazie warstw zaznaczyć: aglomeracja wodna).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł na Beneficjenta, co oznacza, że w ramach całej operacji, dofinansowanych może zostać do 200 przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Koszty realizacji projektu obejmować będą: koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim lub programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami robót budowlanych, koszty wykonania analizy efektywności kosztowej, koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz koszt usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, koszty promocji oraz szkoleń użytkowników zamontowanych urządzeń.

Ostateczna wartość realizacji całej operacji jak również kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na poszczególnych nieruchomościach wynikać będą z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi Programu (zasada konkurencyjności).

Nieruchomość (działka ewidencyjna wraz z budynkiem i instalacjami) na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać warunki techniczne oraz formalno-prawne umożliwiające montaż elementów oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie oczyszczonych ścieków.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie do dnia 22 listopada 2016 roku do godz. 15:00 do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54 w pok. nr 3 wstępnej deklaracji udziału w projekcie wraz z mapą z naniesionym budynkiem (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, mapa do celów projektowych lub mapa z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej). W przypadku posiadania jakiejkolwiek dokumentacji geologicznej określającej warunki gruntowe nieruchomości należy załączyć jej kopie do deklaracji.

Wzór deklaracji w załączniku.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru jak również pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać:
- osobiście w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, pok. nr 5 i 6
- telefonicznie pod numerem telefonu: 18 440 10 35 w. 32 lub 34

Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ustalonej w wyniku otwartego losowania dokonanego przez powołaną w tym celu przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem komisję, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą losowane deklaracje dotyczące nieruchomości podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.