Przejdź do stopki

PRN.271.II.06.2024 - Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w 2024 roku

Treść

Gródek nad Dunajcem, 8 stycznia 2024 r.

PRN.271.II.6.2024

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający : Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania o
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych pn.

Gmina Gródek nad Dunajcem - Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem
tel.: 018 440 10 35, fax: 018 440 10 35 wew. 20
NIP: 734-348-28-12
REGON: 491892191

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Lesław Czul - kierownik Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 018 440 10 35 wew. 22.

e-mail: lczul@gminagrodek.pl

Przedmiot zamówienia stanowiŚwiadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w roku 2024” w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.".

 

Szczegółowy przedmiot Umowy:

Podstawowe usługi weterynaryjne:

1.      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

2.      Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z ryczałtowym kosztem dojazdu i dowozu zwierzęcia do tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt/gabinetu weterynaryjnego,

3.      Uśpienie w uzasadnionym przypadku bezpańskiego zwierzęcia,

4.      Wyjazdy do wypadków drogowych, w których poszkodowane są bezdomne zwierzęta,

5       Stacjonarne leczenie zwierząt w lecznicy,

6.      usługi dodatkowe, obejmujące inne zabiegi weterynaryjne, nie wymienione w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zlecanych usług w okresie trwania niniejszej umowy.

Zamówienie nie obejmuje zapewnienia zwierzętom miejsc w schronisku, co stanowi przedmiot odrębnego zamówienia.

 • Warunki udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania usług lekarza weterynarii na terenie Polski, lub inny równoważny dokument, oraz posiada uprawnienia i kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt.

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 • Termin wykonania zamówienia:

Powyższe zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

 • Realizacja przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy kserokopie kart informacyjnych zwierząt przyjętych do lecznicy lub leczonych, będących przedmiotem umowy.
  2. Wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „przelew Split").
  3. Wykonawca oświadczy, że wskazany w umowie rachunek należy do niego i jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
  1. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej.
  2. Cena łączna musi być wyrażona w postaci słownej oraz cyfrowej (podana netto i brutto w PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
 • Zawartość oferty i wymagania dotyczące oferty:
  1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
  3. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
  4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 • Kryteria oceny propozycji ofertowej i opis sposobu obliczenia ceny:
  1. Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN).
  2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, w przypadku takiej samej ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
  3. Zaproponowana cena powinna zawierać:
 • wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN,
 • obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT),
 • wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN.
  1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie,
  3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Ustala się następujące wagi dla poszczególnych pozycji cenowych,

K1 - stawka miesięczna za gotowość (Sg) - waga ogólna 50 %
K2 - stawka jednorazowa za odłowienie i dostarczenia zwierzęcia do lecznicy (So) - waga ogólna 10 %
K3 - stawka za 1 km przejazdu interwencyjnego (St) - waga ogólna 20 %,

K4 - stawka za średni koszt opieki nad zwierzęciem w lecznicy (Sl) - waga ogólna 20 %,

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów [Kc]
wyliczoną zostanie zgodnie z formułą: Kc = K1 + K2 + K3 + K4 [pkt]
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Do wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę punktową:

K1 - kryterium wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej z tytułu gotowości do interwencji
(maksymalna możliwa ilość punktów: 50)
Sposób obliczenia: K1 = Cm/Cb x 50 [pkt]
gdzie:

Cm - najniższa zaproponowana cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej,
Cb - cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej zawartej w badanej ofercie,

K2 - kryterium wysokości jednostkowej opłaty za odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do lecznicy-

(maksymalna możliwa ilość punktów: 10)

Sposób obliczenia: K2 = Cj/Cb x 10 [pkt]

gdzie:

Cj - najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto
Cb - cena brutto oferty badanej

K3 - kryterium wysokości stawki za 1 km przejazdu interwencyjnego -

(maksymalna możliwa ilość punktów: 20)

Sposób obliczenia: K2 = Cj/Cb x 20 [pkt]

gdzie:

Cj - najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto
Cb - cena brutto oferty badanej

K4 - kryterium wysokości kosztu za sprawowanie opieki nad zwierzęciem w lecznicy -

(maksymalna możliwa ilość punktów: 20)

Sposób obliczenia: K2 = (Cj1+4*Cj4)/(Cb1+4Cb4) x 20 [pkt]

gdzie:

Cj - najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto obliczona jako koszt 5 dniowego pobytu zwierzęcia w lecznicy przy założeniu, stawki ustala się jako sumę z formularza ofertowego 1 x stawki za koszt utrzymania zwierzęcia wymagającego całodobowej obserwacji (cena za pierwszą dobę) oraz 4 x stawki za koszt utrzymania zwierzęcia wymagającego całodobowej obserwacji (cena za kolejną dobę)
Cb - cena brutto oferty badanej

IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 16 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:

a) listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Referat Podatków Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem - „OFERTA – OPIEKA WETERYNARYJNA DLA ZWIERZĄT " Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

 • –osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem - „OFERTA – OPIEKA WETERYNARYJNA DLA ZWIERZĄT " Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
 • W wersji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl - dopuszcza się złożenie oferty w postaci skanu oferty w formie pisemnej lub podpisanie oferty ważnym certyfikatem elektronicznym
  • Dodatkowe ustalenia:
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    1. zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,
    2. zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
    3. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
   2. Zamawiający odrzuci ofertę:
    1. która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego zapytania;
    2. jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
    3. gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
    4. gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
    5. jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
    6. która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
   3. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
    1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
    2. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
    3. nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
    4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    1. wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
    2. wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
    3. poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
    4. podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
    5. wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
    6. odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
   5. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl
   6. Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
  • Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej otwarcia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano. Projekt umowy stanowi załącznik nr załącznik do zapytania ofertowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem danych w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem jest Gmina Gródek nad Dunajcem - Wójt Gminy,z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, tel. 18 440 10 35.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Roberta Koterla, e-mail: rkoterla@gminagrodek.pl, tel. 18 440 10 35 wew.18. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.  
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Zatwierdził

 

/-/ Józef Tobiasz

WÓJT GMINY
GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Projekt umowy - załącznik nr 2.
 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  zakończony
 • Umieścił
  Lesław