Przejdź do stopki

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

Treść

I. OPIS FORMY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do ewidencji

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII:

 1. Wniosek
 2. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury)
 3. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury)
 4. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
  • kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III. NAZWA REFERATU PROWADZĄCEGO SPRAWĘ:

Referat Podatkowy, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (PRN)

IV. PRACOWNIK MERYTORYCZNY:

Teresa Biel – Inspektor
pokój nr 22,  tel. 18 440 10 35 wewn. 22

V. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Postępowanie nie podlega opłatom.

VI. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

W siedzibie Urzędu Gminy – osobiście lub telefonicznie u pracownika merytorycznego.

VII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dziennik podawczy urzędu gminy, parter pok. 3

VIII.  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

Nie dotyczy

IX. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Niezwłocznie – nie później niż 7 dni od daty otrzymania wniosku

X. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Nie dotyczy

XI. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów, wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu o następujących zmianach:
  1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  2. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  4. zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  5. zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
 3. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.
 4. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.