Przejdź do stopki

Uchwała nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r.

Treść

Uchwała Nr XLVII/370/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art.13 a, ust.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 
 

Działając na podstawie art.18, ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.13a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, zm. Dz. U. z 2010r. nr 149, poz. 996), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem na wniosek Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem, uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyznacza się obszary, na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywać się będzie na warunkach określonych w art.13a,ust 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 906, zm. Dz. U. z 2010 r. nr 149, poz. 996). 

§ 2. 

Granice wyznaczonych obszarów określają karty dokumentacyjne osuwisk wraz z opinią o Nr: 1210032-1, 1210032-3, 1210032-4, 1210032-6, 1210032-7, 1210032-8, 1210032-10, 1210032-11, 1210032-12, 1210032-13, 1210032-14, 1210032-15, 1210032-16, 1210032-19, 1210032-20, 1210032-23, 1210032-24, 1210032-25, 1210032-26, 1210032-27, 1210032-28, 1210032-29, 1210032-31, 1210032-32, 1210032-34, 1210032-36, 1210032-37, 1210032-38, 1210032-39, 1210032-40, 1210032-41, 1210032-42, 1210032-43, 1210032-44, 1210032-45, 1210032-46, 1210032-47. Dwie ( lub jedna) ostatnie cyfry z numeru kart dokumentacyjnych osuwisk z opinią (numer po myślniku) odzwierciedlają numer obszarów osuwiskowych uwidocznionych na załącznikach graficznych – mapach topograficznych w skali 1: 10000 o nr: M-34-78-C-b-3, M-34-78-C-d-4, M-34-78-D-c-2, M-34-78-D-c-3, M-34-78-D-a-4, M-34-78-D-c-1, M-34-78-C-b-4, M-34-78-D-a-3, M-34-78-C-d-2, M-34-78-C-d-3, M-34-78-C-d-1, M-34-78-C-b-2, M-34-78-C-b-1, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych gminy ( sołectwach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i stronie internetowej www.grodek.sacz.pl 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


mgr inż. Wiesław Matusik

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/370/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załączniki graficzne - mapy topograficzne 

II. Załączniki do uchwały: