Przejdź do stopki

PRN.272.II.19.2019 Wykonanie opinii/ ekspertyzy biegłego dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 110/10 i częściowo 81 obręb Gródek nad Dunajcem

Treść

Gródek nad Dunajcem, 23 maja 2019 r.

PRN.272.II.19.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na wykonanie zadania nieprzekraczającego równowartości 30 tysięcy euro.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Gródek nad Dunajcem – Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem

tel.: 018 440 10 35, fax: 018 440 10 35 wew. 22

NIP: 734-348-28-12

REGON: 491892191

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Lesław Czul - kierownik Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

Teresa Biel - inspektor Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 018  440 10 35 wew. 22

e-mail: tbiel@gminagrodek.pl

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie opinii/ ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 110/10 i częściowo 81 obręb Gródek nad Dunajcem w Gródku nad Dunajcem mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, tj. na działkę nr ewid. 110/9 i 110/7 obr. Gródek nad Dunajcem w Gródku nad Dunajcem - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

 

Opracowanie powinno określić:

 • opis stanu istniejącego na terenie przedmiotowych działek, a w szczególności ukształtowanie i kierunki spadku terenu,
 • jak przedstawia się szacunkowy bilans wód opadowych na poszczególnych działkach oraz jakie ilości wód opadowych mogą ewentualnie przedostawać się na poszczególne działki sąsiednie,
 • czy w wyniku przeprowadzonych na działce nr 110/10 i ew dz. 81 prac budowlanych związanych ze zmianą poziomu terenu i jego charakteru nastąpić mogła zmiana stosunków wodnych,
 • czy mogła nastąpić zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak - to co mogło być przyczyną),
 • czy może dochodzić do zalewania terenu działki nr 110/9 i 110/7 wodami opadowymi i roztopowymi z działek nr 110/10 i 81 oraz jaki może to mieć wpływ, na ewentualne szkody na terenie tych działek,
 • jakie szkody, wywołane przez zalewanie wodami opadowymi, można stwierdzić na terenie działek nr 110/9 i 110/7,
 • w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie działki nr 110/10 i 81 oraz stwierdzenia szkód na terenie działki nr 110/7 i 110/9 wywołanych przez wody opadowe z działki sąsiedniej, określenie możliwych sposobów zabezpieczenia przedmiotowej działki przed tymi wodami.

 

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.).

 

Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać, jakie i o jakich parametrach technicznych urządzenia powinny zostać wykonane. W przypadku, jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na gruncie.

 

W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania ekspertyzy (np. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania poprzez organ prowadzący postępowanie administracyjne.

 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt (koszta te powinny być uwzględnione w wycenie).

 

Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Obowiązek ustosunkowania się dotyczy również uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w przypadku wniesienia odwołania przez strony postępowania.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

 

IV. Przekazanie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

 1. Sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej.
 2. Cena łączna musi być wyrażona w postaci słownej oraz cyfrowej (podana netto i brutto w PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

 

VI. Zawartość oferty i wymagania dotyczące oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
 3. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

VII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i opis sposobu obliczenia ceny:

1. Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN).

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, w przypadku takiej samej ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

3. Zaproponowana cena powinna zawierać:

 • wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN,
 • obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT),
 • wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN.

 

VIII. Założenia i dodatkowe ustalenia:

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Osoba sporządzająca opinię/ekspertyzę musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę z dziedziny hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,
 • zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
 • unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 5 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Referat Podatków Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem – OFERTA Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert
 2.  –osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem,

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Projekt umowy – załącznik nr 2.
 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  zakończony
 • Umieścił
  LCzul