Przejdź do stopki

Zwolnienia podatkowe COVID

Treść

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem dnia 28 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXXIII/231/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19., której celem jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym usługi hotelarskie (w szczególności prowadzących hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe itp. zapewniające miejsca zakwaterowania) dotkniętym przez trwającą epidemią COVID-19 poprzez zwolnienie takich przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 roku w zakresie gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do działalności hotelarskiej.

 

W celu skorzystania z ulgi przedsiębiorca musi w terminie do 12 lutego 2021 roku złożyć następujące dokumenty:

 

1) w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informację
o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza IN-1,

2) w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą
osobowości prawnej – deklarację na podatek od nieruchomości na obowiązującym formularzu DN-1,

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną
niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 nr 53 poz. 312),

4) oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

W informacji (lub deklaracji) należy obok deklaracji (informacji) wskazać w załączniku ZIN-2 lub ZDN-2 "DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA" grunt, budynki i budowle zwolnione z opodatkowania wskazując jako podstawę zwolnienia podjętą uchwałę Rady Gminy.

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenia korekt deklaracji we wskazanym terminie.

 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
 

Niezbędne formularze stanowią załącznik do niniejszego artykułu.

Pliki

XXXIII_231_2021.pdf 201.17 KB
zal uch XXXIII_231_2021.pdf 226.86 KB
in1-01-23.pdf 62.05 KB
zin1-01-16.pdf 36.68 KB
zin2-01-12.pdf 36.6 KB
zin3-01-11.pdf 32.22 KB
dn1-01-23.pdf 73.5 KB
zdn1-01-17.pdf 38.08 KB
zdn2-01-13.pdf 37.98 KB