Przejdź do stopki

IZP.272.1.68.2022 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290687K Sienna – Berdychów (II postępowanie)

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290687K Sienna – Berdychów. 

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 16 września 2022 r. do godziny 12.00.

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony