Przejdź do stopki

IZP.272.1.47.2022_2 Dostawa betonu drogowego

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa betonu drogowego

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 10.00.

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony