Przejdź do stopki

PRN.271.II.10.2022 „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w schronisku dla zwierząt w 2022 roku

Treść

Gródek nad Dunajcem, 31 marca 2022 r.

PRN.271.II.10.2022

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający : Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania o
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych pn.

„Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w schronisku dla zwierząt w 2022 roku

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Gródek nad Dunajcem - Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem
tel.: 018 440 10 35, fax: 018 440 10 35 wew. 20
NIP: 734-348-28-12
REGON: 491892191

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Lesław Czul - kierownik Referatu Podatków, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

tel.: 018 440 10 35 wew. 22.

e-mail: lczul@gminagrodek.pl

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w schronisku dla zwierząt w 2022 roku w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.".

Szczegółowy przedmiot Umowy:

 1. Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej,
 2. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,
 3. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku,
 4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt,
 5. Prowadzenie ewidencji zwierząt, (karta zwierzęcia), książki kontroli weterynaryjnej,
 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - adopcje,
 7. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego,
 8. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
 9. Odstawione do schroniska zwierzęta oraz wyłapane w trakcie trwania umowy zwierzęta przechodzą na własność Wykonawcy.
 10. Wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz.638, ze zm. ), Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657) i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753.).

3. Prowadzący schronisko, każdemu złapanemu zwierzęciu założy kartę informacyjną zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia, oraz przebieg jego pobytu w schronisku.

 1. Odławianie zwierząt przez Wykonawcę odbywać się będzie w oparciu o zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego i wykonywane będzie w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia.
 2. W przypadkach szczególnych / zwierzę ranne lub zwierzę agresywne/ reakcja Wykonawcy będzie natychmiastowa.
 3. Wykonawca musi wykonywać usługi na rzecz Zamawiającego przy pomocy sprzętu i personelu posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac określonych w umowie i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania zwierząt na zbędne cierpienie.
 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.
  1. Warunki udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy:

1/ posiadają lub dysponują schroniskiem dla zwierząt oraz posiadają zapewnioną na jego rzecz opiekę weterynaryjną,

2/ posiadają lub dysponują sprzętem i personelem niezbędnym dla wyłapywania  zwierząt.
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Powyższe zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy kserokopie karty zwierzęcia wraz z fotografią umożliwiającą identyfikację odebranego w danym miesiącu zwierzęcia (psa, kota).
  2. Wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „przelew Split").
  3. Wykonawca oświadczy, że wskazany w umowie rachunek należy do niego i jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
  1. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej.
  2. Cena łączna musi być wyrażona w postaci słownej oraz cyfrowej (podana netto i brutto w PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
 3. Zawartość oferty i wymagania dotyczące oferty:
  1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.
  3. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
  4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 4. Kryteria oceny propozycji ofertowej i opis sposobu obliczenia ceny:
  1. Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN).
  2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, w przypadku takiej samej ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
  3. Zaproponowana cena powinna zawierać:
 • wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN,
 • obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT),
 • wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN.
  1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
  3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Ustala się następujące wagi dla poszczególnych pozycji cenowych
K1 - stawka miesięczna za gotowość (Sg) - waga ogólna 40 %
K2 - stawka jednorazowa za odbiór psa (Sp) - waga ogólna 50 %
K3 - stawka jednorazowa za odbiór kota (Sk) - waga ogólna 10 %

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów [Kc]
wyliczoną zostanie zgodnie z formułą: Kc = K1 + K2 + K3 [pkt]
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Do wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę
punktową:

K1 - kryterium wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej
(maksymalna możliwa ilość punktów: 40)
Sposób obliczenia: K1 = Cm/Cb x 40 [pkt]
gdzie:

Cm - najniższa zaproponowana cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej,
Cb - cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej zawartej w badanej ofercie,

K2 - kryterium wysokości jednostkowej opłaty za psa przyjętego do schroniska z terenu gminy Gródek
nad Dunajcem -

(maksymalna możliwa ilość punktów: 50)

Sposób obliczenia: K2 = Cj/Cb x 50 [pkt]

gdzie:

Cj - najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto
Cb - cena brutto oferty badanej

K3 - kryterium wysokości jednostkowej opłaty za kota przyjętego do schroniska z terenu gminy Gródek
nad Dunajcem -

(maksymalna możliwa ilość punktów: 10)

Sposób obliczenia: K2 = Cj/Cb x 10 [pkt]

gdzie:

Cj - najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto
Cb - cena brutto oferty badanej

IX. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:

a) listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Referat Podatków Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem - „OFERTA - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT " Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

 1. –osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem - „OFERTA - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT " Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
 2. W wersji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl - dopuszcza się złożenie oferty w postaci skanu oferty w formie pisemnej lub podpisanie oferty ważnym certyfikatem elektronicznym
  1. Dodatkowe ustalenia:
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    1. zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,
    2. zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
    3. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
   2. Zamawiający odrzuci ofertę:
    1. która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego zapytania;
    2. jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
    3. gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
    4. gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
    5. jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
    6. która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
   3. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
    1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
    2. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
    3. nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
    4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    1. wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
    2. wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
    3. poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
    4. podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
    5. wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
    6. odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
   5. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl
   6. Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
  2. Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej otwarcia.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

 

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę

wybrano. Wzór umowy stanowi załącznik nr załącznik do zapytania ofertowego

 1. Pouczenie o ochronie danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Gmina Gródek nad Dunajcem - Wójt Gminy, mający siedzibę w Gródku nad
  Dunajcem, pod adresem Gródek nad Dunajcem 54;
 2. Z administratorem można kontaktować się:

listownie: Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem;
lub telefonicznie: 018 440 10 35

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim p. Robert Koterla, można się z
  nim kontaktować poprzez e-mail na adres: rkoterla@gminagrodek.pl,

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych
osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
 • realizacji umów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6
  ust. 1 lit a Rozporządzenia).
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
   obowiązujących przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
   zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z
   dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).
  3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 1. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do
  cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do
  ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu
  prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W
  sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y
  przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

Zatwierdził

/-/ Józef Tobiasz

WÓJT GMINY
GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Projekt umowy - załącznik nr 2.
 • Umieszczony
 • Status przetargu
  zakończony
 • Umieścił
  Lesław Czul