Przejdź do stopki

IZP.272.1.174.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 290623 K Roztoka- Sarys

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 290623 K Roztoka- Sarys

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 17 grudnia 2021r. do godziny 12.00.

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony