Przejdź do stopki

PRN.271.II.12.2021 „Wykonanie przez uprawnionego geodetę czynności w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości"

Treść

Zamawiający : Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych pn.

„Wykonanie przez uprawnionego geodetę czynności w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości: działki ewidencyjnej146/3 obr. Radajowice od działki 147 obr. Radajowice gm. Gródek nad Dunajcem na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego”.

Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 8 lutego 2021 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego:

    listownie na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Referat Podatków Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, - z dopiskiem – „OFERTA NA ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI RADAJOWICE”  Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert
    osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem,
    W wersji elektronicznej na adres: lczul@gminagrodek.pl – dopuszcza się złożenie oferty w postaci skanu oferty w formie pisemnej lub podpisanie oferty ważnym certyfikatem elektronicznym

Pozostałe dane w zaproszeniu

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony
  • Umieścił
    Lesław Czul

Pliki

formularz ofertowy.pdf 300.08 KB
projekt umowy.pdf 717.19 KB
szkic sporna granica.JPG 51.49 KB