Przejdź do stopki

OSO.271.II.01.2021 Dostawa materiałów biurowych

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł pn.:

 

Dostawa artykułów biurowych

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem w roku 2021 r
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towaru w danym asortymencie w zależności od faktycznych potrzeb w okresie realizacji zamówienia.
  3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1a - arkusz cenowy i załączniku nr 2 - wzór umowy.
  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zaproszenie do złożenia oferty".
  5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść „Zaproszenia...".
  6. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do „Zaproszenia." Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „Zaproszenie." oraz zamieści je na stronie internetowej.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
   1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2021 r. do godz. 12.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, po. Nr 3 (dziennik podawczy).
   2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadaniepn.: „Dostawa artykułów biurowych".
 2. Pozostałe szczegóły zamówienia w zaproszeniu

 

 • Umieszczony
 • Status przetargu
  zakończony
 • Umieścił
  Lesław Czul
zaproszenie (inny)