Przejdź do stopki

IZP.271.8.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w 2023 roku

Treść

. Znak sprawy: IZP.271.8.2022

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w 2023 roku

5. Termin składania ofert: 2022-11-16 12:00 (Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia).

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05ea8111-47c4-11ed-9171-f6b7c7d59353

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy składania ofert).

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony