Przejdź do stopki

IZP.271.2.2022 Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.2.2022

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (z możliwością prowadzenia negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem.

5. Termin składania ofert: 2022-05-17 13:00 (Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia).

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-806eedcb-c1a9-11ec-b879-9a86e5ac3946 (idenfyfikator postępowania: ocds-148610-806eedcb-c1a9-11ec-b879-9a86e5ac3946).

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy składania ofert).

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki