Przejdź do stopki

IZP.271.18.2021 Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.18.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
5 listopada 2021 r., godz. 13:00.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony