ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.17.2021 Budowa tężni solankowej w miejscowości Bartkowa - Posadowa

Umieszczony: 07.10.2021, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Znak sprawy: IZP.271.17.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Budowa tężni solankowej w miejscowości Bartkowa  - Posadowa

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
22 października 2021 r., godz. 13:00.

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi: 391 743,00 zł

Linki

Załączniki