ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.15.2021 Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu

Umieszczony: 02.10.2021, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.15.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
18 października 2021 r., godz. 13:00.

20 października 2021 r., godz. 10:00.

21 października 2021 r., godz. 13:00.

Linki

Załączniki