ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.14.2021 Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023

Umieszczony: 20.09.2021, Status przetargu: w trakcie badania,

1. Znak sprawy: IZP.271.13.2021

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 18 października 2021 r., godz. 13:00.

Linki

Załączniki