Przejdź do stopki

IZP.271.12.2021 Remont drogi gminnej nr 290694K w km od 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jelna, Gmina Gródek nad Dunajcem

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.12.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 290694K w km od 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jelna, Gmina Gródek nad Dunajcem

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
3 września 2021 r., godz. 13:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: 744 941,00 zł

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony