Przejdź do stopki

IZP.271.9.2021 Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Przydonica

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.9.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Przydonica

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
7 czerwca 2021 r., godz. 15:30.
9 czerwca 2021 r., godz. 14:30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: 800.000 zł

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony