• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.2.2021 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jelna, Sienna, Roztoka-Brzeziny i Zbyszyce

Umieszczony: 09.02.2021, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.2.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jelna, Sienna,  Roztoka-Brzeziny i Zbyszyce

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 24 lutego 2021 r., godz. 14:45.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Nr i nazwa części

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część I – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1561K Sienna-Siedlce w miejscowości Jelna

27.000,00 zł

Część II – budowa oświetlania ulicznego przy drodze gminnej nr 290688K Sienna – Wilkonosza w m. Sienna

30.000,00 zł

Część III – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290623K Roztoka-Sarys w miejscowości Roztoka-Brzeziny

39 000,00 zł

Część IV – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 290697K Wola Kurowska – Zbyszyce w m. Zbyszyce

16.100,00 zł

Razem:

112.100,00 zł

Linki

Załączniki