Przejdź do stopki

IZP.271.3.2021 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 290664K Przydonica – Dział w miejscowości Przydonica

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.3.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 290664K Przydonica – Dział w miejscowości Przydonica

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 24 lutego 2021 r., godz. 14:30.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 50 743,00 zł.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony