Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem”

Treść

 

 

W ramach dofinansowania pochodzącego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr”
GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
realizuje projekt pn.:
 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem”

 

Ilość wymienionych kotłów w ramach projektu:
Na biomasę: 4 szt.
Na gaz: 54 szt.

Koszt inwestycji wyniósł: 821 445,42 zł

W tym, koszt dofinansowania środków UE wyniósł: 809 181,99 zł

W wyniku wymiany starych źródeł ciepła przewiduje się że nastąpi redukcja emisji:

przewiduje się uzyskanie rezultatu (korzyści dla środowiska) osiągnięcie redukcji emisji PM10, poziom emisji PM2,5, poziom emisji CO2.

 

Realizacja przedsięwzięcia polegająca na dofinansowaniu wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi, na kotły spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, ma korzystny wpływ na środowisko naturalne oraz na dążenie do niskoemisyjnego rozwoju gminy, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.