Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe - na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”.

Treść

 

 

W ramach dofinasowania pochodzącego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- spr” Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje projekt pn.: Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe - na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”.

Ilość wymienionych kotłów w ramach projektu: 62 szt.

Koszt inwestycji wyniósł: 557 808,34 zł

W tym, koszt dofinansowania środków UE wyniósł: 549 216,63 zł

W wyniku wymiany starych źródeł ciepła przewiduje się że nastąpi redukcja emisji:

przewiduje się uzyskanie rezultatu (korzyści dla środowiska) osiągnięcie redukcji emisji PM10, poziom emisji PM2,5, poziom emisji CO2.

 

Realizacja przedsięwzięcia polegająca na dofinansowaniu wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi, na na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe, ma korzystny wpływ na środowisko naturalne oraz na dążenie do niskoemisyjnego rozwoju gminy, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.