Przejdź do stopki

Rozwój i promocja potencjału turystycznego w gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak

Treść

 

                 

Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak

Projekt realizowany jest przez:

Partner wiodący: Gmina Gródek nad Dunajcem,

Partnerzy: Obec Lendak, Fundacja Horyzont 360

Celem projektu jest zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu polsko-słowackim   z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Gródek nad Dunajcem i Gminy Lendak oraz wypromowanie walorów turystycznych  pogranicza przez turystów  i ludność lokalną.

Cele szczegółowe projektu:

1. Wzmocnienie więzi międzysektorowej partnerów oraz mieszkańców pogranicza poprzez organizację współnych wydarzeń promującyh unikalne zasoby krajobrazowe  kulturowe obszaru pogranicza w sposób ciekawy i włączający uczestników.

2. Wprowadzenie nowej oferty rekreacyjnej na bazie roziniętego trangranicznego szlaku turystycznego.

3. Poprawa rozpoznawalności i stopnia docenienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza poprzez komplesowe działania promocyjno-informacyjne.

Działania w projekcie:

1. Wykonanie miejsc postojowych oraz tablic edukacyjnych, altany dla turystów wraz z małąarchitekturą w Gminie Gródek nad Dunajcem.

2. Zakup wyposażenia dla Gminy Gródek nad Dunajcem (rowery górskie i rowery elektryczne)

3. Opracowanie materiałów promocyjnych oraz organizacja wydarze kulturalnych.

4. Wykonanie miejsc postojowych oraz tablic edukacyjnych, altany dla turystów wraz z małą architekturą w Gminie Lendak.

5. Zakup wyposażenia dla Gminy Lendak ( rowery górskie i elektryczne).

6. Zarządzanie i promocja projektu.

Rezultaty projektu:

-  2 nowe, zmodernizowane lub rozbudowane  elemeny infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego,

- organizacja cyklicznego wydarzenia rekreacyjno-kulturalnego,

- 2 zamontowane obiekty małej architektury,

Okres realizacji projektu: 01-01-2020 r.  - 30-06-2021 r.

Wartość projektu: 136 292,88 EURO

Dofinansowanie:(73,73%): 99 998,07 EURO

Postęp realizacji projektu w Gminie Gródek nad Dunajcem

W ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 jest realizowany projekt pn.: Rozwój i wsparcie potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Gminie Lendak.

Gmina Grodek nad Dunajcem jest Partnerem Wiodącym projektu i w trakcie 2020 roku realizowała następujące zadania:

- po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu na stronie Gminy umieszczono informację o projekcie, zaprojektowano i wykonano plakat informujący o realizacji projektu, a następnie umieszczono go w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej;

- utworzono zespół projektowy odpowiedzialny za prawidłowy przebieg realizacji projektu;

- cały czas w trakcie realizacji zadania trwały konsultacje i uzgodnienia pomiędzy partnerami projektu Gminą Lendak oraz Fundacją Horyzont 360 dotyczące poszczególnych etapów projektu;

- w sierpniu przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie siłowni fitness na wolnym powietrzu  umiejscowionych w miejscowościach Rożnów i Podole Górowa. Następnie wyłoniono wykonawcę, z którym pod koniec września 2020r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane w pierwszej połowie października 2020 r.;

- w  drugiej połowie października 2020 r. ogłoszono przetarg na dostarczenie rowerów górskich dla dorosłych i dzieci oraz rowerów elektrycznych. W ramach postepowania złożono dwie oferty jednak obydwie nie spełniły wymagań w związku z tym przetarg unieważniono w dniu 18 listopada 2020r.;  

- W ramach zadania związanego z infrastrukturą i robotami budowlanymi (budowa altan wraz z towarzyszącą małą infrastrukturą: kosze na śmieci, lampy solarne, ławostoły, stojaki na rowery, tablice edukacyjno – informacyjne), Gmina Gródek nad Dunajcem oczekuje na pozwolenie na budowę – zadanie przewidziane do realizacji na pierwszą połowę 2021r.;

- W drugiej połowie listopada 2020r. złożono zapytania ofertowe do firm: na realizację spotu reklamowego w radio promującego projekt oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu zleceń, zostaną w pierwszej połowie grudnia dostarczone usługi i materiały. Spot reklamowy w radio obejmie promocję projektu oraz informacje o postępach realizacji. Jego emisję zaplanowano od 07.12.2020r. do 13.12.2020r.  

 

Postęp realizacji projektu u Partnera w Gminie Lendak

W ramach rozwoju kulturalnego gminy Lendak oraz współpracy transgranicznej z polską gminą partnerską Gródek nad Dunajcem, w ramach wspólnego projektu pn.: Rozwój i wsparcie potencjału turystycznego w gminie Gródek nad Dunajcem i gminie Lendak:

- po podpisaniu umowy na realizację projektu utworzono zespół projektowy

- w lutym burmistrz gminy Pavel Hudáček podpisał umowę o przekazaniu wkładu finansowego

- W miesiącach od kwietnia do lipca przeprowadzono zamówienia publiczne na wykonanie infrastruktury i roboty budowlane (budowa altan, koszy na śmieci, lampy solarne, ławostoły, tablice edukacyjno - informacyjne) , zakup rowerów i stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz siłowni fitness na wolnym powietrzu. Następnie zawarto umowy z wykonawcami na zakup towarów i usług.

- Po wykonaniu prac budowlanych i dostawie towarów w miejsca realizacji, 14 września 2020 roku zapłacono wydatki związane z zakupem kompletu siłowni fitness i altan wraz z akcesoriami.

- W ramach zamówienia związanego z zakupem rowerów górskich dla dorosłych, i dla dzieci oraz rowerów elektrycznych, w dniu 2 października 2020 r. zostały wykonawcy zapłacone koszty zamówienia.

- Na początku listopada 2020 r. dostarczono stację ładowania rowerów elektrycznych. Jest to jedna z pierwszych publicznych stacji w Tatrach Wysokich. Gmina Lendak ma nadzieję, że w ten sposób przyczyni się do rozwoju turystyki na wsi i w regionie. Stacja nie jest jeszcze podłączona, ponieważ w jej pobliżu trwają prace na utwardzonych terenach.

- W ramach promocji słowaccy obywatele zostali poinformowani o realizowanych działaniach projektowych poprzez stronę internetową oraz plakaty. Dużym zainteresowaniem cieszą się miejsca postojowe na których znajdują się altany z towarzyszącą małą infrastrukturą oraz tablice edukacyjo – informacyjne, na których umieszczono ciekawe i potrzebne informacje o regionie oraz siłownie fitness.

Postęp realizacji projektu u Partnera Fundacji Horyzont 360

Fundacja Horyzont360 aby promować unikalne zasoby turystyczne i kulturowe pogranicza polsko-słowackiego zakupiła zdjęcia prezentujące piękno krajobrazu oraz obiektów położonych na pograniczu. Zdjęcia umieszczone zostaną w projektowanym albumie, tak aby zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców piękno Pogórza Rożnowskiego oraz Gminy Lendak. Dodatkowo opracowano treści opisujące te unikalne zasoby oraz zamieszczono je w rozbudowanej części aplikacji mobilnej - Rożnowskie Jezioro Marzeń. Aplikację można bezpłatnie pobrać na urządzenie mobilne i odkrywać tajemnice pogranicza.

Aby usprawnić poruszanie się po obszarze pogranicza wykonano mapę turystyczną prezentującą szlaki turystyczne, obiekty kultury a także miejsca warte do odwiedzenia.

Obecnie tworzony jest film promujący Pogórze Rożnowskie oraz całe pogranicze polsko- słowackie, książkę kulinarną z unikalnymi przepisami z tego obszaru oraz wirtualne spacery dające możliwość zwiedzania pogranicza bez wychodzenia z domu.

Całość podejmowanych działań ma na celu promocję turystyczną obszaru pogranicza a co za tym idzie rozwój gospodarczy.  

Film promocyjny zrealizowany w ramach projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=nC0neYm__d0

https://www.youtube.com/watch?v=LEB57Sj67zg

https://www.youtube.com/watch?v=akrLfhVit-s

 

 

https://www.fundacjahoryzont360.pl/materialy-promocyjne/ 

 

Materiały promocyjne Partnera: Gminy Lendak

https://www.lendak.sk/samosprava/projekty/rozvoj-a-podpora-potencialu-cestovneho-ruchu-v-obci-grodek-nad-dunajcem-a-obec-lendak-228sk.html

Lendak - film predstavujúci účinky implementácie projektu

https://www.youtube.com/watch?v=ecH7j7l0QKM  

Link, čo sa udialo v monitorovacím období január až jún 2021

https://www.lendak.sk/evt_file.php?file=2929&original=Monitor.obdobie%20I.polrok%202021.pdf

_________________________________________

FILM ZREALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU