Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych (RPOWM 2014-2020)

Treść


Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podpisał dwie umowy o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na łączną kwotę ponad 1,45mln zł. Otrzymane środki pozwolą na wymianę 128 starych pieców węglowych na nowe kotły gazowe lub nowoczesne kotły na paliwa stałe.   

Podpisane umowy przewidują dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza dla:

1. Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR- pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Na mocy umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie w maksymalnej kwocie 811 492,34 zł.

W wyniku projektu zostanie wymienionych 58 starych kotłów węglowych na: 56 kotły gazowe oraz na 2 na kotły spalające biomasę.

2. Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR- pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe - na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”

Na mocy  umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie w maksymalnej kwocie 643 499,20 zł.

W wyniku projektu zostanie wymienionych 70 starych kotłów węglowych, które zostaną wymienione na systemy grzewcze oparte o kotły na paliwa stałe klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Okres realizacji w/w projektów przewidziano na lata 2017-2020, a po ich zakończeniu znacznie poprawi się jakość powietrza w naszej gminie…