Przejdź do stopki

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem (RPOWM 2014-2020)

Treść

Modernizacja energetyczna  budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem

W ramach pozyskanych środków  zewnętrznych  przeprowadzono realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem”. Głównym celem projektu było  zwiększenie efektywności energetycznej obiektu oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, natomiast cele bezpośrednie projektu to:

- efektywne wykorzystanie energii cieplej,

- obniżenie kosztów ogrzewania obiektu,

- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

Prace obejmowały  m.in. modernizację instalacji c.o. i c.w.u, polegające na wymianie kotła na kocioł kondensacyjny gazowy, wymianie części istniejących grzejników;  ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wykonanie tynku silikonowego i żywicznego; modernizację oświetlenia  poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy ze źródłami ledowymi; montaż fotowoltaiki o łącznej mocy 11,5 kWp.

Koszt inwestycji wyniósł  645 tyś. zł, w tym koszty kwalifikowalne projektu -  541,5 tyś. zł. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 302 042,27 zł


Zadanie  realizowane z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.