Przejdź do stopki

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Treść

I. OPIS FORMY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenie

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII:

1. Zgłoszenie
2. Rysunek albo mapka określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

III. NAZWA REFERATU PROWADZĄCEGO SPRAWĘ:

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PPOŚ)

IV. PRACOWNIK MERYTORYCZNY:

Małgorzata Galarowicz – referent
pokój nr 6,  tel. 18 440 10 35 wewn. 31

V. PROCEDURA DOKONANIA ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW:

  1. Jeżeli obwód pnia drzewa przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

a drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i nie jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej to należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

  1. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
  2. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin.
  3. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (tzw. „milcząca zgoda”).
  4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy.
  5. Organ może przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wniosek wnioskodawcy.
  6. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie  i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.
  7. Ponadto jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Pliki

Formularz-zgloszenia.docx 16.75 KB