Przejdź do stopki

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2016 – 2020” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 46 i 47 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
zawiadamia

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt programu rewitalizacji podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do projektu programu rewitalizacji i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, pok. 5b,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:

1. /gminagrodeknaddunajcem/skrytka

2. /gminagrodeknaddunajcem/Skrytka/Skrytka_ESP-20131229234021

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 24.04.2017 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu na stronie poświęconej projektowi lub w siedzibie Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, pok. nr 5b

Załączniki:

  1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 – 2020
  2. „Prognoza oddziaływania na środowisko Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 – 2020