Przejdź do stopki

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gródek nad Dunajcem

Treść

Szanowni Państwo. Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022. Istotną częścią tego dokumentu jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców oraz podmiotów z obszaru objętego rewitalizacją z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie propozycji, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych...

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022. Istotną częścią tego dokumentu jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy programu.

W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców oraz podmiotów z obszaru objętego rewitalizacją z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie propozycji, projektów i  przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno-infrastrukturalnym na terenach miejscowości objętych rewitalizacją: Gródek nad Dunajcem, Rożnów, Tropie i Przydonica lub mogących oddziaływać  na ww. obszary.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp.

W razie potrzeby ta sama osoba/podmiot może złożyć więcej niż jedną kartę.

Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych, remontowo - budowlane, jak i  projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte  na wybranym obszarze gminy.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, a więc mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, właściciele i zarządcy nieruchomości, lokalni liderzy.

W przypadku projektów infrastrukturalnych kartę projektową wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich kartę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.


Propozycje przedsięwzięć należy składać w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:15. Wypełnione karty projektowe można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Karty projektowe niepodpisane bądź niewyraźnie wypełnione nie będą brane pod uwagę.  Wszystkie prawidłowo zgłoszone projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w Gminnym Programie Rewitalizacji.