Przejdź do stopki

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jelnej (MRPO 2007-2013)

Treść

Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jelnej.

Numer projektu: MRPO.06.02.02-12-021/16

Nazwa beneficjenta: Gmina Gródek nad Dunajcem

Uchwałą nr 376/16 z dnia 22 marca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  przyznał gminie Gródek nad Dunajcem dofinansowanie na realizację projektu nr MRPO.06.02.02-12-021/16 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jelnej”. 

Projekt znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przeszedł pozytywną oceną formalną  oraz merytoryczną.

W dniu 31 marca 2016 roku została podpisana umowa nr MRPO.06.02.02-12-021/16-00/XVI/6/FE/16 o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Tobiasza przy kontrasygnacie Skarbnika – Janiny Matusik.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa.

Całkowita wartość projektu  wg umowy o dofinansowanie wynosi: 2 936 205,48 zł; Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 316 285,69 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania  wynosi  900 000 zł, co stanowi 38,86% kosztów kwalifikowanych.                                                                                                         

Wkład własny gminy opiewa na kwotę 1 416 285,69 zł, w tym 282 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przedmiotem projektu była budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z przewiązką umożliwiającą połączenie sali ze szkołą. W ramach inwestycji wykonano również infrastrukturę towarzyszącą taką jak przyłącz kanalizacji deszczowej, przyłącz energetyczny nn napowietrzny, przyłącz kanalizacji sanitarnej, zjazd z drogi publicznej.

Młodzież i dzieci szkoły uczęszczające do szkoły w Jelnej  w ramach zajęć wychowania fizycznego do czasu powstania sali gimnastycznej,  korzystały z sali lekcyjnej zaadoptowanej do przeprowadzania tychże  zajęć. Jednakże sala ta była zbyt mała, niefunkcjonalna by realizować zajęcia określone w podstawie programowej dla uczniów.

W latach 2009-2010 opracowano dokumentację techniczną na podstawie której  wykonano prace inwestycyjne w latach 2011-2012. Powstała sala gimnastyczna o całkowitej powierzchni 687,14 m2, powierzchni użytkowej 764,10 m2, powierzchni zabudowy kubaturowej sali  6842,22 m3, przewiązki 142 m3 oraz o wymiarach areny sali 15 x 30 m.

Dla użytkowników  obiektu wykonano przebieralnię, natryski, WC w tym dla osób niepełnosprawnych, magazyn na sprzęt sportowy oraz na piętrze antresolę – galerię umożliwiającą obserwację pola gry. W ramach projektu zamontowano wyposażenie stałe typu kosze do gry w koszykówkę, bramki, siatki do gry w siatkówkę oraz wyposażenie ruchome  typu wyposażenie sanitarne, przeciwpożarowe, materace ochronne oraz wyposażenie szatni.

Ogólnym celem projektu dotyczącego budowy sali gimnastycznej jest rozwój oferty sportowej w gminie Gródek nad Dunajcem. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych, zapewnienie społeczności wiejskiej dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Poprzez oddanie do użytkowania sali gimnastycznej w szkole jest możliwe prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych, teatralnych, chóru na poziomie nie odbiegającym od ośrodków miejskich. Wybudowana infrastruktura umożliwi młodzieży powstanie szkolnych sekcji piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej. Przyczyni się do poprawy jakości treningów i szkoleń UKS Trójka – Jelna, specjalizującego się w   grze w piłkę nożną dziewcząt, w której to dyscyplinie dziewczęta odnoszą znaczne sukcesy.

Zdjęcia