Przejdź do stopki

Wybory Parlamentarne 2015

Treść

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Z DNIA 23 września  2015r.

O NUMERACH  I GRANICACH OBWODÓW  GŁOSOWANIA,WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH , LOKALACH OKW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH  DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Na podstawie art. 16 § 1, §2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) uchwały Nr XXXIII/193/2012 z dnia 28.12.2014r. w sprawie podziału gminy Gróde4k nad Dunajcem na stałe obwody głosowania oraz Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 09 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Gródek nad Dunajcem do przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych n a dzień 25 października 2015r. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości obwody głosowania ich granice,  siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych oraz lokali dostosowanych  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwo Rożnów

Wiejski Dom Kultury w Rożnowie

33-316 Rożnów 638 (18) 440-30-26

2.

Sołectwo Roztoka -Brzeziny

Sołectwo Tropie

Szkoła Podstawowa w Roztoce- Brzezinach

 Roztoka – Brzeziny 211 , 33-316 Rożnów, tel. (18) 440-30-04  lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych, lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3.

Sołectwo Bartkowa -Posadowa

Sołectwo Bujne

Sołectwo Podole-Górowa

Wiejski Dom Kultury w Bartkowej -Posadowej, Bartkowa -Posadowa 375, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel. (18) 440-10-33

4.

Sołectwo Przydonica

Sołectwo Przydonica-Glinik

Zespół Szkół w Przydonicy

Przydonica 24, 33-318 Gródek n/Dunajcem

Tel. (18) 440-10-82

5.

Sołectwo Jelna

Sołectwo Jelna-Działy

Sołectwo Lipie

Sołectwo Sienna

Sołectwo Zbyszyce z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej

 

 

Szkoła Podstawowa w Siennej

Sienna 27, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel. (18) 441- 79-86

6.

Sołectwo Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem,

33-318 Gródek nad Dunajcem 195

Tel.(18)440-10-23

Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych, lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

7.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach

 

 

Dom Pomocy Społecznej Zbyszyce 12 33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel.(18) 443-25-33

 lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokale wyborcze w dniu 25 października  (niedziela) 2015 czynne będą od 7:00 do 21:00

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 20 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 124, poz. 1407 z późn. zm) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 16 października 2015r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem w terminie do 12 października 2015 r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gródek nad Dunajcem pokój Nr 18 lub pod nr telefonów: (18) 440-10-35 w. 18 lub w formie elektronicznej na adres e-mail gmina@gminagrodek.pl