Przejdź do stopki

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania - stan na 24.05.2015

Treść

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM Z DNIA 9 kwietnia 2015r. O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA,WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH , LOKALACH OKW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Z DNIA 9 kwietnia  2015r.

O NUMERACH  I GRANICACH OBWODÓW  GŁOSOWANIA,WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH , LOKALACH OKW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA2015R.

 

Na podstawie art. 16 § 1, §2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) uchwały Nr XXXIII/193/2012 z dnia 28.12.2014r. w sprawie podziału gminy Gróde4k nad Dunajcem na stałe obwody głosowania oraz Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 04 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Gródek nad Dunajcem do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości obwody głosowania ich granice, siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych oraz lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwo Rożnów

Wiejski Dom Kultury w Rożnowie

33-316 Rożnów 638 (18) 440-30-26

2.

Sołectwo Roztoka -Brzeziny

Sołectwo Tropie

Szkoła Podstawowa w Roztoce- Brzezinach

 Roztoka – Brzeziny 211 , 33-316 Rożnów, tel. (18) 440-30-04  lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych, lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3.

Sołectwo Bartkowa -Posadowa

Sołectwo Bujne

Sołectwo Podole-Górowa

Wiejski Dom Kultury w Bartkowej -Posadowej, Bartkowa -Posadowa 375, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel. (18) 440-10-33

4.

Sołectwo Przydonica

Sołectwo Przydonica-Glinik

Zespół Szkół w Przydonicy

Przydonica 24, 33-318 Gródek n/Dunajcem

Tel. (18) 440-10-82

5.

Sołectwo Jelna

Sołectwo Jelna-Działy

Sołectwo Lipie

Sołectwo Sienna

Sołectwo Zbyszyce z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej

 

 

Szkoła Podstawowa w Siennej

Sienna 27, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel. (18) 441- 79-86

6.

Sołectwo Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem,

33-318 Gródek nad Dunajcem 195

Tel.(18)440-10-23

Lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych, lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

7.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach

 

 

Zbyszyce 12 33-318 Gródek nad Dunajcem

Tel.(18) 443-25-33

 lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w terminie do dnia 19 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póżń.zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 15 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gródek nad Dunajcem w terminie do dnia 14 maja 2015 r.

 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem , pokój nr 18  albo pod nr telefonów: (18) 440 10 35 w.18, lub w formie elektronicznej na adres e-mail gmina@gminagrodek.pl .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          WÓJT

                                                                              mgr inż. Józef Tobiasz