• MIESZKAŃCY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ WYMIANY KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY GAZOWE LUB BIOMASĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOTACJI DO WYSOKOŚCI 14 000 ZŁ

STRONA PKW DELEGATURA NOWY SĄCZ

STRONA PKW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014


 WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ORAZ WYBORY WÓJTA GMINY
zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w DPS Zbyszyce 18.09.2014

UCHWAŁA NR LV/350/2014
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 4,§ 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. Nr
21 poz. 112 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. na terenie Gminy Gródek nad
Dunajcem tworzy się odrębny obwód głosowania.
1. Obwód głosowania Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej – Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach Nr 12.
§ 2.
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Małopolskim i Komisarzowi Wyborczemu
w Nowym Sączu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek