Przejdź do stopki

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów - procedura

Treść

I. OPIS FORMY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII:

1. Wniosek.
2. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością.
3. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem to do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
4. W przypadku, gdy teren stanowi współwłasność na wniosku muszą być złożone podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowani.
5. Zaznaczenie usuwanych drzew lub krzewów na wykonanym szkicu lub posiadanej mapce.

III. NAZWA REFERATU PROWADZĄCEGO SPRAWĘ:

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PPOŚ)

IV. PRACOWNIK MERYTORYCZNY:

Katarzyna Górska – referent
pokój nr 6,  tel. 18 440 10 35 wewn. 31

V. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy cześć III pkt 44 kolumna 4 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.u. z 2015r. poz.783 z późn.zm./

VI. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

W siedzibie Urzędu Gminy – osobiście lub telefonicznie u pracownika merytorycznego.

VII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dziennik podawczy urzędu gminy, parter pok. 3

VIII.  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Odbiór osobisty lub wysyłka pocztowa.

IX. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

X. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

XI. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U.2016 poz.2249 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm);
4. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2016 poz..23 ze zm.).

XII. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:
1. Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy oraz stron biorących udział w postępowaniu.

2. Wycinka drzew i krzewów może nastąpić po terminie, w którym niniejsza decyzja stała się prawomocna.

3. W czasie okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy.

5. Nie wymaga się zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów (art. 83f ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne ( np. z ogrodów przydomowych), urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,
  z wyłączeniem krzewów  w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwanie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew w zależności od obwodu pnia);
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Pliki