Przejdź do stopki

Numeracja porządkowa nieruchomości - procedura

Treść

I. OPIS FORMY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie – potwierdzenie numeru porządkowego
Zawiadomienie – ustalenie numeru porządkowego

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII:

1. Wniosek
2. Załączniki:

a. kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
b. jeżeli wniosek dotyczy budynku istniejącego - kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z naniesionym budynkiem,
c. jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) i oświadczenie o rozpoczęciu budowy
d. jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, a działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  - kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym i własnoręcznie wrysowanym budynkiem lub kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

e. w przypadku dzierżawy terenu - kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomosci na nadanie numeru porządkowego

III. NAZWA REFERATU PROWADZĄCEGO SPRAWĘ:

Referat Podatkowy, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (PRN)

IV. PRACOWNIK MERYTORYCZNY:

Teresa Biel – Inspektor
pokój nr 22,  tel. 18 440 10 35 wewn. 22

V. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie w wysokości - 17,00 zł - płatna w kasie urzędu gminy  lub przelewem na rachunek bankowy urzędu: 63 8811 0006 0010 0100 1720 0001 (Bank Spółdzielczy Nowy Sącz Oddział Gródek nad Dunajcem),
Zawiadomienie – brak opłat
Kasowy dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu bankowego składane wraz z wnioskiem (w przypadku zaświadczenia)

VI. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

W siedzibie Urzędu Gminy – osobiście lub telefonicznie u pracownika merytorycznego.

VII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dziennik podawczy urzędu gminy, parter pok. 3

VIII.  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:

Odbiór osobisty lub wysyłka pocztowa

IX. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Niezwłocznie – nie później niż 7 dni (w przypadku zaświadczenia)

X. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Nie przysługuje

XI. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks Postępowania Administracyjnego” (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).