Opłata miejscowa

Zmiana wysokości stawki opłaty miejscowej począwszy od 1 stycznia 2021 roku

Opłata miejscowa obowiązuje na  terenie  miejscowości  określonych  w  Uchwale Nr XXII/179/2008 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, w których pobierana jest opłata miejscowa  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2008 r. Nr 834 poz. 6160).

Opłata  jest  płatna  w wysokokści 2,40 zł za każdą rozpoczętą dobę  pobytu  od każdej osoby.

Opłatę  miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,  prowadzące  ośrodki  wypoczynkowe,  hotele,  sanatoria,  pensjonaty,  kwatery,  wynajmujące  domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do niniejszej uchwały rady gminy.

Inkasenci  pobierający  opłatę  miejscową  zobowiązani  są  wpłacić  ją  na  rachunek  lub  w  kasie  Urzędu  Gminy Gródek nad Dunajcem w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

W załączeniu stosowne uchwały Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Załączniki